line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Projekt KnihaSK

Štátny program výskumu a vývoja SR

Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR

Veda a technika v Slovenskej republike
Ministerstvo školstva SR

Výsledky KnihaSK

Klúčový realizačný výstup Programu vlády SR : „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KnihaSK) je návrh optimálneho riešenia záchrany, stabilizácie a konzervovania nosičov informácií Slovenskej republiky a sprístupňovania dedičstva. Návrhom optimálneho riešenia je Národná sieť kompetenčných centier na ochranu kultúrneho dedičstva (IKC-NET).7
V najpokročilejšom stupni prípravy je Integrované konzervačné centrum Slovenskej národnej knižnice (IKC SNK). IKC je súčasťou národnej siete technologických konzervačných centier na komplexnú ochranu kultúrneho dedičstva. IKC SNK je integrovaný systém, ktorý sa skladá z podsystémov: konzervovanie a reštaurovanie nosičov informácií (K), digitalizácia (D) a výskum (V). Z hľadiska systémového inžinierstva a správnej priemyslovej praxe sa dá kapacita klúčovej technologickej operácie, deacidifikácie, v IKC zvýšiť len konzistentne s nevyhnutnými technologickými operáciami priamo súvisiacimi s deacidifikáciou a digitalizáciou. 8,9

Vyvinul sa a zaviedol do praxe systém objektívneho skúšania a hodnotenia deacidifikačných technológií a kritériá a požiadavky na výber najlepšej dostupnej technológie (BAT - Best Available Technology) pre Slovensko.
Vybrala sa najlepšia dostupná technológia BAT pre knihy - Papersave - Unisaver a v projekte KnihaSK sa podarilo zvýšiť kapacitu tejto BAT - najúčinnejšej dostupnej technológie sveta na 300%. Vyrobil sa funkčný model zariadenia Papersave. Výsledky získané na funkčnom modeli sa úspešne overili v podmienkach BAT v Nemecku.

Ďalšie odporúčané technológie, ktoré splňujú prísne požiadavky na udržateľný rozvoj, účinnosť a kvalitu:
BATekologicky najčistejšia, nízkonákladová technológia VZDUCH – VODA (SoBu/Libertec), vhodná ako doplnková technológia na zvyšovanie cenovej konurencieschopnosti integrovaného konzervačného centra (IKC) a na vývoj čistých technológií.
BAT na spevňovanie pre listové archívne dokumenty: Bückeburg.

Získali sa ďalšie dôležité hmotné aj nehmotné realizačné výstupy pre prax vzdelávania, kultúry a priemyslu. Výsledky sú postupne zmluvne odovzdávané záujemcom a zavádzané do praxe.
Potvrdila sa správnosť a udržateľnosť rozvoja integrovaného konzervačného centra na knihy v Slovenskej republike. Úloha MŠSR STU-SNK-SNA-SAV-TUZ-BN preukázala
Pokračuje patentová a iná ochrana výsledkov, spôsobu na 300 a viac % zvyšovanie špecifických výkonov, nové sušiace, sterilizačné a čistiace systémy, minimalizácia rozmerov pri rovnakom výkone, znižovanie nákladov a ceny BAT, zvyšovanie flexibility, mobility, bezpečnosti, ďalej nové konzervačné látky, metódy, technológie a prístroje. Výsledkom riešenia projektu sú noví vzdelaní PhD a inžinieri, akreditovaný program štúdia, moderné technologické centrum a národná sieť laboratórií excelentnosti, systém skúšania, hodnotenia a validácie - podmienky na udržateľný technologický rozvoj oblasti technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva, na rozvoj zamestnanosti vysokokvalifikovaných ľudí na území SR. Výsledky riešenia potvrdili, že Slovensko má dostatočný intelektuálny potenciál a technické vybavenie nielen na objektívny výber BAT, ale aj na ďalší rozvoj najlepšej dostupnej technológie súčasnosti, prednostne na území Slovenska a v medzinárodnej kooperácii s najlepšími.

Medzinárodná spolupráca

KnihaSK slúži ako inkubátor intenzifikácie rozvoja medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky v oblasti technológií ochrany kultúrneho dedičstva. Riešitelia projektu KnihaSk dostávajú a majú využívať finančné prostriedky na nasledovné prioritné úlohy:

  1. navrhovanie nových projektov
  2. zabezpečovanie uplatnenia výsledkov projektu KnihaSK v medzinárodnom meradle
  3. zabezpečovať obojstranný transfer technológií a získavanie najnovších poznatkov a doterajšieho know how zo sveta na rýchle preklenutie doterajšieho zaostávania SR v technológiách ochrany kultúrneho dedičstva
  4. získavanie priamej materiálnotechnickej a intelektuálnej pomoci zo zahraničia.

Riešitelia projektu KnihaSK zabezpečujú plnenie prioritných úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce doposiaľ v nasledovných projektoch:

  • MIP (Transitional Metals in Paper) 
  • PaperTreat
  • Papylum
  • SurveNIR

 

European Library

ECHO - European Cultural Heritage Online

DELOS a Network of Excellence on Digital Libraries

BRICKS - Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
more information . detox center . tx tax id . More info here . https://antoinettesmith124.wixsite.com/cbdcapsules . https://5minutemeditation0010.tumblr.com/post/167478540942/5-minute-meditation